Nhân viên kinh doanh
 Đặng Thị Hoa

 0977 589 748
quattoancau@gmail.com

Nhân viên kinh doanh
 Đặng Thị Tỉnh

0984 589 748
quattoancau@gmail.com

Phụ trách dự án
 Đặng Thị Hương

0965 816 748
quattoancau@gmail.com

Hỗ trợ kỹ thuật
 Lê Quang Hào

0912 345 931
quattoancau@gmail.com

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Quạt công nghiệp

Quạt ly tâm cao áp TFC-6-NO

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm thấp áp TFC-1-No

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt ly tâm nồi hơi

-9%

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió lắp mái nhà xưởng TFA-4-No

4,150,000

Quạt công nghiệp

Quạt ly tâm cao áp TFC-6-NO

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt ly tâm nồi hơi

-9%

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió lắp mái nhà xưởng TFA-4-No

4,150,000

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió vuông chớp TFA-HKV-NoC

Quạt công nghiệp nhà máy

Quạt công nghiệp

Quạt ly tâm cao áp TFC-6-NO

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt ly tâm nồi hơi

-9%

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió lắp mái nhà xưởng TFA-4-No

4,150,000

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt thông gió vuông chớp TFA-HKV-NoC

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm thấp áp TFC-1-No

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió vuông lưới TFA-HKV-Nol

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hướng trục tròn EG

Quạt công nghiệp nhà máy

Quạt công nghiệp cho nhà máy

Quạt hút khói độ ồn thấp TFC-4-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm thấp áp TFC-1-No

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục cánh nhôm TFA-3.1-NoD

Quạt cấp khí tươi tầng hầm

Quạt hướng trục hai cấp tốc độ TFA-3-NoD.II

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt thông gió vuông lưới TFA-HKV-Nol

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt hướng trục tròn EG

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn trần TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt vuông góc DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt nối ống SHP-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt gắn tường TC-NOAV

Quạt cấp khí tươi

Quạt hộp DPT-NoD

Quạt cấp khí tươi

Quạt ly tâm trung áp TFC-3-NoD

Quạt công nghiệp cho tòa nhà

Quạt đuổi gió tầng hầm TFA-5-No

Ống gió tròn xoắn và phụ kiện

Côn thu

Ống gió và phụ kiện

Cút vuông 90 độ

1

Ống gió và phụ kiện

Tê ống gió vuông

1

Ống gió và phụ kiện

Hộp gió

Ống gió và phụ kiện

Rẽ nhánh ống vuông

1

Ống gió và phụ kiện

Ống gió vuông

1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa chống cháy INOX

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép chống cháy 60 phút

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa thép công nghiệp

1

Cửa chống cháy và phụ kiện

Cửa kính chống cháy

1

LÝ DO CHỌN QUẠT TOÀN CẦU

TIN TỨC